Radcy prawni dla gastronomii: Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłościwww.horecatrends.pl - 10 grudnia 2020 07:55


Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłości - jak to zrobić krok po kroku. Co zrobić z lokalem i sprzętem, który został - jak go sensownie sprzedać i na tym nie stracić? - mówi Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP.

Dla horecatrends.pl: Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP.

Co robić w przypadku problemów finansowych w spółce?

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

-  rozpoczęcie rozmów z wierzycielami w celu renegocjacji zasad regulowania zadłużenia, np. poprzez wydłużenie terminów płatności;

-  w przypadku, gdy negocjacje z kontrahentami nie przyniosą rezultatów, złożenie do sądu wniosku restrukturyzacyjnego; ew. skorzystanie z uproszczonej restrukturyzacji

-  ostatecznie, w przypadku, gdy spełnione zostaną odpowiednie przesłanki, a nie ma możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Kiedy podjąć decyzję ostateczną:

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest konieczne, gdy zajdzie jedna z dwóch przesłanek niewypłacalności nakładających na przedsiębiorcę ustawowy obowiązek złożenia takiego wniosku, a jednocześnie nie ma możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Przesłanki utraty zdolności wykonywania zobowiązań:

-  domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące;

-  dłużnik będący osobą prawną jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Warto przy tym pamiętać, że o ile pierwsza przesłanka ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, o tyle druga odnosi się jedynie do spółek i niebędących spółkami jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. 

Z punktu widzenia skutków obecnie trwającej pandemii, kluczowa jest przesłanka utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli więc przedsiębiorca posiada wobec swoich kontrahentów przeterminowane zobowiązania pieniężne i nie ma możliwości ich uregulowania z uwagi na brak płynności finansowej, to - o ile nie jest to sytuacja chwilowa - jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Ocena spełnienia opisanej wyżej przesłanki niewypłacalności powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie, a zarazem bardzo starannie. Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia stanu niewypłacalności, jest bowiem niedopełnieniem ustawowego obowiązku złożenia takiego wniosku i może  narazić osoby decyzyjne na osobistą odpowiedzialność cywilną wobec wierzycieli. Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność była prowadzona w formie spółki kapitałowej, gdzie co do zasady za zobowiązania odpowiada wyłącznie spółka, a nie jej właściciele czy osoby nią zarządzające. Brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia stosownych przesłanek może nawet prowadzić do odpowiedzialności karnej osób zobowiązanych do złożenia wniosku.

Aby uniknąć konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, warto przede wszystkim porozumieć się z wierzycielami co do odroczenia wymagalności zobowiązań, ich częściowego umorzenia czy też zawieszenia płatności np. czynszu. Przesunięcie terminu płatności zobowiązania oznacza, że przestaje ono być wymagalne, a brak wymagalnych, przeterminowanych zobowiązań to także brak obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w oparciu o przesłankę braku płynności finansowej.

Warto także rozważyć dostępne od kilku lat i coraz częściej stosowane możliwości restrukturyzacji działalności w ramach jednego z kilku formalnych postępowań restrukturyzacyjnych określonych w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne.

Co można negocjować w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

-  odroczenie terminu płatności;

-  obniżenie wysokości zobowiązania;

-  podzielenie zobowiązania na raty;

-  dodatkowe zabezpieczenia ze strony dłużnika;

-  dodatkowe finansowanie ze strony jednego lub kilku wierzycieli.

Dodatkowo od 24 czerwca 2020 r. obowiązują przepisy o uproszczonej restrukturyzacji. Możliwość skorzystania z tej formy postępowania jest ograniczona terminem 30 czerwca 2021 r.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma ułatwić porozumienie się z wierzycielami przede wszystkim przez zapewnienie ochrony przed egzekucją i ograniczenie do minimum roli sądu. Postępowanie uproszczone nie jest absolutną nowością. Łączy w sobie elementy postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz tzw. układu częściowego.

Przepis na uproszczoną restrukturyzację:

-  zawrzyj umowę z doradcą restrukturyzacyjnym

-  sporządź spis swoich wierzycieli i sformułuj propozycje układowe

-  dokonaj ogłoszenia

-  zawiadom sąd

-  wykorzystaj cztery miesiące na negocjacje z wierzycielami i doprowadź do przegłosowania układu;

-  poproś sąd o zatwierdzenie układu

- Jeśli jednak dojdzie do ogłoszenia upadłości przez sąd, to co do zasady sprzedażą majątku upadłego zajmuje się syndyk. Jeśli chcemy uniknąć formalnego ogłoszenia upadłości i związanych z tym kosztów postępowania upadłościowego, a zarazem wartość majątku przedsiębiorstwa pozwala na pełne pokrycie jego zobowiązań, warto rozważyć spieniężenie majątku przedsiębiorstwa, spłatę wierzycieli z uzyskanego przychodu ze sprzedaży i likwidację działalności bez postępowania upadłościowego - dodaje Konrad Werner.