Partnerzy portalu
Hotele - kto może z nich korzystać? Hotele zamknięto do 3 maja. Lista wyjątkó jest całkiem długa/ fot. shutterstock

Hotele - kto może z nich korzystać?

Decyzją rządu hotele będą otwarte od 8 maja z limitami. Obecnie są zamknięte, są jednak wyjątki. Lista tych wyjątków jest całkiem pokaźna. Kto obecnie może korzystać z hoteli?

Autor: www.horecatrends.pl Data: 16 kwietnia 2021 12:09

Polski rząd otworzy hotele 8 maja. Majówka została "odwołana". Są jednak wyjątki. 

Kto obecnie może korzystać z hoteli? 

1)       w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

2)     dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3)       dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4)       dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiert-niczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;

5)       dla kierowców wykonujących transport drogowy;

6)       dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników nie-zbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;

7)     dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejo-wych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);

8)       dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;

9)       dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopa-trzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;

10)    dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działal-ność leczniczą;

11)    dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służ-by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożar-nej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

12)    dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozu-mieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicz-nych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji stra-tegicznych inwestycji w sektorze naftowym;

13)    dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; 

14)    dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

15)   dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;

16)    dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykony-waniem przez nich oficjalnych funkcji;

17)    dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwe-stycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję In-westycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospo-darki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracow-ników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego za-mieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;

18)    dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

19)    dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpie-czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Pań-stwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;

20)    w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);

21)    dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tech-nicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawo-dowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

22)    dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;

23)    dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radio-fonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;

24)    dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;

25)    dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 10);

26)    dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych;

27)    dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);

28)   dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;

29)    dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, za-dań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

30)    dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu do-pingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);

31)   dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;

32)    dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;

33)   dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze tech-nicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

34)    dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotni-czych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incy-dentów;

35)    dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;

36)    dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełnia-jącej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownic-twa i Prokuratury;

37)    dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;

38)    dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wyko-nywaniem przez nich zadań służbowych;

39)    dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.6));

40)    dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

41)    dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubie-gających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

42)    dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizual-nego na planie filmowym;

43)    dla osób:

a)     o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi-ska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbo-wych poza miejscem ich stałego zamieszkania,

b)     zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te po-dejmują poza miejscem swojego zamieszkania;

44)    dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.

45)    dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej.”

46)           dla uczestników i ich opiekunów, organizatorzy oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);

47)           dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzecznicy dyscyplinarni, obrońcy, pełnomocnicy stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym

48)          dla pracowników organów administracji rządowej w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębnych.

49)           dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykonujących czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., określonych w art. 53b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177)

50)           dla inspektorów dozoru jądrowego, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

51)          dla osób uczestniczących w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

52)         dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

53)         dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.

 

 


 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz