×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
Ogłoszono program Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022
XIV Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-27 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. / fot. PTWP

Ogłoszono program Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022

Autor: horecatrends.pl Data: 15 lutego 2022 12:48 | Aktualizacja: 15 lutego 2022 12:53

XIV Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-27 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Grupa PTWP, organizator kongresu, ogłosił wstępny zakres tematyczny.

GŁÓWNE NURTY

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki – odbudowa i przebudowa. Możliwości i wymagania w finansowaniu inwestycji służących realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej. Wpływ zielonego megatrendu na gospodarkę i firmy: finansowanie, regulacje, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

Digitalizacja

Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Wpływ przyspieszenia okresu pandemii na biznes, administrację, rynek pracy i życie codzienne. Nowe modele i możliwości biznesowe, zmiany w branżach będące następstwem technologicznej ekspansji. Technologie o największym potencjale:

– Roboty w produkcji i usługach. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?

– Chmura. Migracja i jej efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?

– Internet of Things. Technologie komunikacyjne: maszyny, urządzenia i ludzie w cyfrowym dialogu

– AI – sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność

– VR i AR. Nowe światy, szersze horyzonty

– Blockchain. Nie tylko kryptowaluty. Transparentność i otwartość – przegląd zastosowań

Cyberbezpieczeństwo pod silną presją – bezpieczna dla użytkowników przestrzeń cyfrowa. Społeczne wyzwania cyfryzacji: technologie i zastosowania, które działają stymulująco i włączająco.

Globalny handel i geopolityka

Polityka handlowa w fazie odbudowy gospodarki – co nas czeka w najbliższej przyszłości. Wolny handel a międzypaństwowe bariery wewnątrzunijne. Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji? Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Konsekwencje przyspieszenia w e-handlu. Budowa nowych łańcuchów dostaw w Europie. Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Globalna logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach?

Człowiek, praca, migracje

Zmiana społeczna i jej konsekwencje. Wielka Rezygnacja, Wielka Ucieczka – wypalenie zawodowe czasu pandemii i izolacji. Przyczyny, objawy, skutki. Od buntu i sprzeciwu po nowe oczekiwania społeczne. Dokąd zmierzamy? Jak zmiany w życiowych hierarchiach wartości odbijają się na gospodarce, demografii, polityce? Człowiek w centrum zainteresowania. Nowe relacje na rynku pracy. Postulaty i realia: pensja obywatelska, 4-dniowy tydzień pracy, work-life balance. Jakość życia jako ważna kategoria społeczno-ekonomiczna. Odporność i wydolność europejskich systemów zabezpieczenia socjalnego. Migracje motywowane ekonomicznie – problem społeczny i humanitarny; ich wpływ na rynek pracy.

Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy jako elementy wzmacniające skuteczność procesu transformacji europejskiej gospodarki. Kryzys czy rozkwit: nauka a aspiracje zawodowe młodego pokolenia. Zmiany w systemie edukacji konieczne, by nauka mogła sprostać wyzwaniom przyszłości. Nauka w służbie zielonej transformacji. Programy, narzędzia, fundusze wspierające innowacyjność i kreatywność – europejskie doświadczenia i ich wykorzystanie. Warunki korzystnej współpracy między nauką a biznesem. Komercjalizacja wyników badań – oczekiwania biznesu względem nauki.

SESJE TEMATYCZNE

GOSPODARKA, ENERGIA, KLIMAT

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Cele, środki i narzędzia europejskiej polityki ochrony klimatu: Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład. W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki – odbudowa i przebudowa. Realizacja i aktualizacja – zielony megatrend w popandemicznej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Jego wpływ na gospodarkę. Jak jednocześnie chronić środowisko naturalne i konkurencyjność? Proces transformacji wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Rola nauki i wiedzy w realizacji najważniejszych celów transformacji i odbudowy.

Zielony Ład, zielony biznes

Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. Standardy i strategie ESG – nowe priorytety i nowe realia działalności gospodarczej. Regulacje i wymagania, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

Fit for 55

Pakiet, który ma zmienić Europę. Unijny cel – dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Opodatkowanie energii po nowemu. Zmiany w systemie EU ETS. Wpływ planowanych rozwiązań prawnych na europejską gospodarkę, kluczowe branże, konkurencyjność.

Zielone inwestycje i ich finansowanie

Preferencje dla zielonych inwestycji w polityce rozwojowej i programach UE. Środki na zieloną przebudowę europejskiej gospodarki. W co inwestować? Zielone, czyli jakie? Zasady oceny, rola taksonomii. Głęboka przebudowa sektora energii – skala potrzeb kapitałowych. Nie tylko energetyka odnawialna. Kto inwestuje najwięcej – liderzy zielonej zmiany i ich działania. Czy warto być pionierem? Kryteria zrównoważonej gospodarki i agenda ESG w strategiach instytucji sektora finansowego.

Bezpieczeństwo energetyczne

Dostępna i pewna energia w nowych realiach – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Centralnej. Wspólnie czy osobno? Jak skutecznie zapewnić stabilność systemów zaopatrzenia w energię i paliwa. Różne miksy energii – różne spojrzenia na bezpieczeństwo; szanse na wspólną politykę energetyczno-surowcową UE. Dywersyfikacja w praktyce. Wspólna sieć i wzajemna asekuracja. Infrastruktura a uzależnienie od dostawcy.

ESG – nowe ramy strategii biznesowych

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

Europejska taksonomia

Nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne. Interpretacje i decyzje: co jest zgodne z taksonomią, a co nie? Nowe obowiązki przedsiębiorców. Rola sektora finansowego. Sektory z największymi wyzwaniami. Wpływ taksonomii na polską gospodarkę. Czego jeszcze nie wiemy?

Emisje w gospodarce

Europa i świat na drodze do neutralności klimatycznej. System handlu uprawnieniami do emisji w kryzysie energetycznym. Spekulacja czy manipulacja? Czy reforma systemu jest konieczna? Zakres i meritum postulowanych zmian. Przyszłość EU ETS w pakiecie Fit for 55. Potencjalne rozszerzenie systemu i jego docelowy wpływ na gospodarkę. Pieniądze z EU ETS na transformację energetyki? Najskuteczniejsze metody ograniczania emisji w przemyśle – europejskie i polskie.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Reduce, Reuse, Recycle: nowe zasady myślenia o produkcji. GOZ wyzwaniem – szczególnie dla zasobochłonnych i „odpadotwórczych” branż. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej. ROP w gospodarce odpadami i sektorze wodno-ściekowym. Produkcja i produkty zero waste – czego chce rynek? Zmiana zachowań konsumenckich a nowe, zrównoważone modele biznesowe.

Zielona transformacja energetyki

Polski miks energii a konieczne i pilne inwestycje. Jakich zmian i narzędzi realizacyjnych wymaga Polityka energetyczna państwa? Co zamiast węgla – jak zapewnić stabilność systemu? Małe reaktory jądrowe (SMR) – potencjał, czas, dostępność. Źródło odnawialne – kluczowe znaczenie sektora offshore wind. Miejsce gazu w polskiej energetyce. Przejściowe paliwo transformacji a „antygazowy” trend w regulacjach unijnych. Rynek mocy do zmiany? Idea „czystego rynku mocy”.

Rynek energii

Sytuacja na polskim rynku energii (podaż, popyt, ceny, perspektywa). Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? Rozwój własnych źródeł odnawialnych i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność. Zmiana dostawcy energii, usługi ESCO, umowy DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu.

Prosument na rynku

Prosument wobec szybko i głęboko zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Perspektywa atrakcyjności inwestowania w rozproszone źródła energii – jak wyjść na swoje? Oferta technologii OZE dla prosumenta: fotowoltaika, pompy ciepła, biogazownie, kolektory słoneczne, magazynowanie energii i zarządzanie jej zużyciem. Inwestycje sieciowe, które mogłyby zmienić pozycję prosumenta na rynku. Docelowa rola sektora prosumenckiego w systemie elektroenergetycznym.

Inwestycje w elektroenergetyce. Rozwój sieci najwyższych napięć

Polski rynek inwestycji infrastrukturalnych w elektroenergetyce – zasoby, potrzeby i wyzwania, potencjał wykonawczy. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej w polskiej energetyce – potrzeby i potencjalna skala przedsięwzięć. Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku i portfel zleceń na rynku na najbliższą dekadę. Linie, stacje, elementy infrastruktury. Rodzaje prac wykonawczych i projektowych. Współpraca zleceniodawcy z rynkiem wykonawców: umowy, waloryzacja, ryzyko, płatności.

Transformacja w ciepłownictwie

Czym zastąpić węgiel? Inwestycje w moce gazowe. Potencjał nowoczesnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie. Wykorzystanie odpadów jako paliwa – możliwości i ograniczenia. Zapomniane inwestycje w średnich i małych miastach. Aktualne i planowane regulacje jako stymulator zmian w branży ciepłowniczej.

Odnawialne źródła energii

Przyszłościowe kierunki i technologie. Trendy w Polsce, w Europie, na świecie. Regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Czas umów PPA. Kto będzie aktywnym inwestorem? Przemysł z własną zieloną energią. Jak rozwój generacji wiatrowej na morzu zmieni polską scenę OZE i cały sektor energii?

Offshore

Morska energetyka wiatrowa jako projekt cywilizacyjny – jego znaczenie dla powodzenia transformacji polskiej energetyki i dla polskiej gospodarki. Łańcuchy dostaw dla energetyki wiatrowej na morzu. Local content to za mało? Co produkują, co mogą wytwarzać polskie firmy? Potencjał, oczekiwania, praktyczne możliwości, współpraca z potentatami, docelowy udział. Transfery finansowe czy transfery technologii? Co polskie firmy produkują dla sektora offshore? Konieczne inwestycje w infrastrukturze i ich finansowanie. Gospodarcze otoczenie sektora offshore wind: edukacja, przygotowanie kadr i zatrudnienie, finansowanie innowacji i badań, regulacje krajobrazowe, wykorzystanie potencjału polskich portów.

Wodór – paliwo przyszłości

Technologie i gospodarka wodorowa w Europie i w Polsce. Produkcja i transport – efektywność i energochłonność. Specjalności i branże, które mogą wykorzystywać wodór. Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Local content – ambicje i realia? Potrzebne ramy prawne: kiedy i jaka „konstytucja wodorowa”? Doliny wodorowe w Polsce – czekając na konkrety. Projekt 3W (woda-wodór-węgiel) – nowa inicjatywa integrująca naukę i biznes dla rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie.

Magazyny energii

Znaczenie magazynowania energii dla stabilności dostaw i bezpieczeństwa energetycznego. Potencjalna rola bateryjnych magazynów energii w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Prosument i jego energia: magazynowanie w skali lokalnej. Jak to robić efektywnie, tanio i w sposób zrównoważony? Przegląd dostępnych technologii: od wodoru po elektrownie szczytowo-pompowe. Kierunki badań – nowe technologie na horyzoncie.

Dystrybucja – czas inwestycji

Potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze przesyłowej i dystrybucyjnej. OZE i brak mocy przyłączeniowej w Polsce dla nowych projektów. Jakich zmian wymaga system, by sprostać wyzwaniom przyspieszającej transformacji. Rola technologii – smart energy. Cable pooling jako środek na zwiększenie mocy i stabilności systemu elektroenergetycznego. Umowa sektorowa dystrybucji między URE a OSD i co z niej wynika?

Europejski rynek gazu

Dostawy gazu do UE – źródła, kierunki, szanse dywersyfikacji. Zagrożenia i możliwości przeciwdziałania. Rola LNG w bezpieczeństwie gazowym UE. Infrastruktura decyduje: Nord Stream 2 – stabilizator czy narzędzie wpływu? Wspólna polityka gazowa – czy to możliwe? Konsekwencje rozwoju OZE dla rynku gazu w UE. Unijny pakiet wodorowo-gazowy. Gaz w zmieniającym się ciepłownictwie.

Kryzys surowcowy

Surowcowa mapa świata 2022. Strategiczne surowce, popyt i podaż, dostęp, ceny, prognozy. Świat ograniczonych zasobów naturalnych wobec przyspieszenia gospodarczego i skrajnej niestabilności rynków. Najgroźniejsze deficyty i branże wrażliwe na braki. Polityka surowcowa Chin i innych mocarstw. Stan zapasów – kto i po co je gromadzi? Polska baza surowcowa. Zasoby naturalne o krytycznym i perspektywicznym znaczeniu: czym dysponujemy, jak zamierzamy to wykorzystać?

Elektromobilność

Polska na europejskiej mapie elektromobilności. Infrastruktura ładowania a sieć. Potencjalny wpływ rozwoju e-mobilności na stabilność systemu elektroenergetycznego. Lista uwarunkowań rozwoju polskiej e-mobilności – czego potrzebujemy, by przyspieszyć?

Local content w zielonej transformacji

Zasada „local content” w świetle regulacji oraz europejskich i polskich doświadczeń. Zielona transformacja to nie import. Ja kreować lokalny wkład w procesach inwestycyjnych? Jak wykorzystać potencjał, nie zaburzając konkurencji? Otwarcie rynku i współpraca czy sztywne limity? Nie tylko offshore – polski przemysł i kompetencje a globalne łańcuchy dostaw i powiązania kooperacyjne. Zielone know-how w zasięgu ręki – rola globalnych liderów technologicznych tradycyjnie obecnych na polskim rynku.

Energetyka jądrowa

Koncepcja małych reaktorów modułowych (SMR) i jej miejsce w docelowym miksie energii w Polsce. SMR jako game changer europejskiej energetyki? Potencjalne znaczenie wielkich i mniejszych źródeł energii jądrowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Potrzebne przyspieszenie? Perspektywa komercyjnej dostępności. Koszty inwestycji i koszty wytwarzanej energii. Inwestorzy i ich plany.

CYFRYZACJA, TECHNOLOGIE, NAUKA

Sztuczna inteligencja

Zastosowanie w przemyśle i usługach, w administracji i w edukacji, w kontaktach z klientem i podnoszeniu jakości. Wyzwania i potencjał rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Technologia podejmuje decyzje – autonomia maszyn a odpowiedzialność.

Dane – paliwo biznesu

Analityka biznesowa i przetwarzanie danych – pogłębianie wiedzy o klientach i rynku, wykorzystanie zasobów informacji firmowych.

5G

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Europie i na świecie. Główne kierunki, wiodące technologie, 5G warunkiem rozwoju inteligentnej gospodarki. 5G w przemyśle – czas prywatnych sieci. Rozwój 5G a bezpieczeństwo – technologie i regulacje.

Zielony Ład w cyfrowym świecie

Technologie cyfrowe a zapotrzebowanie na energię. Transformacja energetyczna centrów danych – zwrot ku zielonym źródłom energii i podnoszeniu efektywności energetycznej. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej. Kryptowaluty – jak rozwiązać problem wysokiej energochłonności procesu?

Technologie cyfrowe w zielonej transformacji

Jak zaawansowane technologie mogą pomagać wesprzeć zrównoważone procesy w gospodarce. Sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy – zastosowania w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej. Zielone miasto a cyfryzacja: smart city w kolorze green. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej.

Cyfrowa firma

Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Automatyzacja procesów biznesowych – wdrożenia, korzyści, bariery. Nowe możliwości i nowe zastosowania robotów w gospodarce. Internet rzeczy w firmie. Człowiek i maszyna – uprzedzenia i obawy; edukacja i motywacja. Rola lidera cyfryzacji w firmie. Filary cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Cyberbezpieczeństwo

Jak budować system bezpieczeństwa firmy w obliczu toczącej się wojny w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo w biznesie i bezpieczna infrastruktura. Narzędzia adekwatne do zagrożeń. Państwo na straży bezpieczeństwa. Ile oddasz wolności, by czuć się bezpiecznie?

Nauka, biznes, transformacja

Nowe modele współpracy nauki z biznesem. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Efekty, doświadczenia, kontynuacje. Nauka a zielona transformacja gospodarki: badania, rozwiązania, technologie. Katowice – Europejska Stolica nauki 2024. Rola nauki w transformacji regionów przemysłowych.

Social media

Influencer marketing – czy zawsze warto? Spektakularne akcje w social mediach w opinii agencji reklamowych i specjalistów od marketingu. Gdzie szukać influencerów, jak skutecznie z nimi współpracować? Pomiar wartości kampanii z udziałem twórców. Marka osobista w mediach społecznościowych. Personal branding – sztuka prezentowania siebie i marki. Autentyczność, efektywność, kosztowne pomyłki.

Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka

Internet jako dobro wspólne wobec zjawisk naruszających bezpieczeństwo i prawa człowieka. Jak regulować przestrzeń cyfrową, nie ograniczając swobody działania? Zasady dotyczące działalności dużych platform internetowych. Nie wolno czy nie wypada? Standardy etyczne w wykorzystaniu danych – to, czego nie da się skodyfikować. Rola bigtechów w kreowaniu rozwiązań zapewniających stabilność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Jak zmienią się reguły gry? Dorobek Szczytu Cyfrowego ONZ IGF w Katowicach.

Web 3.0 – lepszy internet?

Trzecia generacja internetu – decentralizacja i neutralność sieci z wykorzystaniem technologii blockchain, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Bezpieczeństwo i kontrola nad własnymi danymi, czyli nowe priorytety użytkowników. Czego trzeba, by wizja nabrała kształtu? Problemy natury prawnej w modelu Web 3.0. Jak będzie wyglądał świat i gospodarka w erze „nowego internetu”?

Metaverse – nowy wirtualny świat

Sieć wirtualnych światów 3D skoncentrowana na interakcji. Technologie napędzające metaverse. Co na to branża gamingowa? Cyfrowa rozrywka albo coś więcej – nowe doświadczenia i możliwości. Jakie nowe potrzeby i wartości może kreować alternatywny cyfrowy świat? Potencjalne funkcjonalności: zakupy, rozrywka, praca, kontakty. Wtórność wobec e-commerce i social media czy rzeczywista innowacja?

GEOPOLITYKA

Przyszłość wspólnej Europy

Aktualne kompetencje kluczowych organów UE w optyce państw członkowskich. Niedostatki i granice integracji. Czym Unia powinna się zajmować, a co powinno pozostać w gestii państwa? Wspólnie, ale szybko i skutecznie – jak usprawnić procedury. Zasady, wartości, finanse: fundament i przyszłość Unii. Ewolucja Wspólnoty – dokąd zmierzamy?

Europa na globalnym rynku

Nowe uwarunkowania działalności na międzynarodowej arenie: handel i logistyka, ryzyko i bezpieczeństwo. Architektura globalnego rynku – co się zmienia, co nas czeka? Europejska konkurencyjność wobec przeobrażeń krajów Azji i ich ekonomiczno-politycznej rywalizacji z USA. Lider klimatycznej odpowiedzialności w czasach kryzysu energetycznego – jak dekarbonizować dbając o gospodarkę? Inwestycje w naukę, wiedzę i innowacje.

Geopolityka i bezpieczeństwo

Świat w cieniu konfliktów. Ogniska zapalne i niestabilne rejony świata. Napięcia w Europie: Rosja i Ukraina, Białoruś i kryzys uchodźczy. Od stabilności do chaosu – przykład Kazachstanu. Wpływ sytuacji międzynarodowej na gospodarkę i handel. Nowa polityczno-gospodarcza rola Chin w świecie – formy i potencjalna eskalacja rywalizacji z krajami Zachodu. Rola organizacji międzynarodowych, globalnych potęg i współpracy państw o zbieżnych interesach w łagodzeniu geopolitycznych napięć i wstrząsów.

EKSPANSJA, EKSPORT, RYNKI ZAGRANICZNE

Handel zagraniczny w niestabilnych czasach

Kluczowe wyzwania w handlu zagranicznym: zaburzone łańcuchy dostaw, wahania podaży i popytu, rosnące koszty transportu i logistyki, ograniczony dostęp do surowców, kryzys energetyczny, nowe modele dystrybucji i oczekiwania rynku. Tradycyjne i nowe ryzyka. Jak je ocenić i minimalizować? Działania firm kompensujące trudności czasu pandemii. Nowe modele relacji i scenariusze działań na rynkach odległych.

Biznes na styku kultur

Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji i kontaktów biznesowych. Kontekst kultury, tradycji, religii w komunikacji: Europa, Azja, Afryka, kraje arabskie. Lokalna specyfika ważnym elementem międzynarodowych projektów gospodarczych. Kultury protransakcyjne i propartnerskie. Różnice w kulturze biznesowej – pułapka czy szansa? Unifikacja czy różnorodność?

Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu

Tradycyjne i nowe rodzaje ryzyka w handlu. Jak je mierzyć i kontrolować? Wsparcie polskich eksporterów dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym. Metody zabezpieczenia transakcji i zwiększenia płynności. Badanie wiarygodności partnerów. Faktoring międzynarodowy.

Nearshoring

Przenoszenie procesów biznesowych do rejonów mniej odległych kulturowo i geograficznie. Produkcja bliżej odbiorcy. Trwały trend czy reakcja na problemy w dostawach? Jak wykorzystać tę tendencję do zwiększenia konkurencyjności i odporności gospodarki w Europie Centralnej i w Polsce? Warunki skuteczności procesów nearshoringu: koszty, kadry, skala, kontrola.

Spotkania w ramach forów współpracy gospodarczej:

– Brazylia

– Korea

– Japonia

– Egipt

– Zjednoczone Emiraty Arabskie

– Izrael

Polsko-niemieckie relacje gospodarcze

Stosunki dwustronne oraz w ramach UE – stan obecny i znaczenie dla dalszej współpracy gospodarczej. Polska piątym partnerem gospodarczym Niemiec – ożywienie po pandemii szansą dla obu stron. Najbardziej efektywne i perspektywiczne dziedziny współpracy. Inwestycje i eksport – wolumen, specyfika, perspektywy. Wpływ polsko-niemieckich relacji gospodarczych na innowacyjność. Niemieckie doświadczenia Energiewende a transformacja polskiej energetyki.

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Potencjał rynku międzynarodowych zamówień publicznych – w tym zamówień największych globalnych organizacji. Polscy eksporterzy dóbr i usług – w czym możemy być konkurencyjni? Wsparcie polskich przedsiębiorstw startujących w takich przetargach: informacja, doradztwo, opracowanie oferty, networking, gwarancje, finansowanie wadium. Szansa na zdobycie atrakcyjnego klienta i dostęp do nowych rynków.

PRZEMYSŁ

Przemysł 4.0

Dojrzała koncepcja – skromne owoce. Czy pandemia przyspiesza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań? Zaufanie i wiedza, finansowanie i wsparcie instytucjonalne, infrastruktura i konkurencyjność. Gdzie szukać i jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce? Przemysł 5.0 – krok w kierunku masowej personalizacji produktów. Technologie kognitywne, samouczące się maszyny. Roboty częścią przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Coboty na fali – rosnące znaczenie współpracy człowieka z robotem.

Motoryzacja

Przyszłość motoryzacji i sektora moto w Europie i na świecie w świetle aktualnych trendów. E-mobilność – fakty i mity. Oferta producentów, regulacje, popyt – w poszukiwaniu równowagi. Realia dotyczące kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych. Przyszłość tradycyjnych napędów. Półprzewodnikowy kryzys – skutki, wnioski, działania. Nowe materiały i technologie cyfrowe w motoryzacji. Produkcja samochodów w świetle wymagań gospodarki cyrkularnej.

Zielona chemia

Czyste technologie we współczesnej chemii. Energetyka odnawialna w branży chemicznej – krok ku czystej produkcji. Produkty bio – nowe źródła zysków firm chemicznych. Czym zastąpić tworzywa sztuczne? Biodegradowalność, recykling, nowe materiały. Sektor nawozowy wobec regulacji dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Górnictwo

Węgiel w gospodarce i energetyce – bliska i średnia perspektywa. Restrukturyzacja sektora i transformacja regionów górniczych – jak wykorzystać dorobek (kadry i kompetencje, zasoby i instytucje, technologie i tereny).

INWESTYCJE

Rynek nieruchomości komercyjnych

Największe wyzwania: bezpieczeństwo epidemiologiczne, rosnące koszty budowy, inflacja, walka o talenty, rozwój e-commerce, zmiana stylu pracy, cyberbezpieczeństwo, kryteria ESG i zrównoważony rozwój. Kiedy centra handlowe i hotele odrobią straty po lockdownach? Biura w walce o najemców. Czy wielkie magazyny wejdą do miast? Sektor wynajmu instytucjonalnego mieszkań (PRS) – warunki rozwoju.

Przyszłość biur, biura przyszłości

Sektor nieruchomości biurowych w trakcie trwania i po pandemii. Nowe trendy w organizacji przestrzeni biurowej. Biurowa różnorodność – wymagania pracodawcy i pracowników w formule pracy hybrydowej. Czas na flex – zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe. Strategie operatorów i deweloperów. Zielone biuro – odpowiedzialność, środowisko, agenda ESG jako trend kształtujący przyszłość branży.

Pakietowe PPP

Ścisła współpraca samorządów, ich jednostek i sektora rządowego? Projekty, w których ten model może być rozwiązaniem pożądanym. Precyzyjne określenie celów i warunków realizacji kluczem do sukcesu. Podstawowe bariery poszerzania formuły PPP. Obawy i zniechęcenie: transparentność procesów i presja organów kontrolnych na styku prywatnego a publicznego. Przykłady udanych realizacji.

Mieszkalnictwo

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Bariery jego rozwoju. Koszty, ceny, popyt. Czy nadchodzi rewolucja? Ile wolności, ile regulacji? Nowe zasady wynikające z Polskiego Ładu.

Zielone budownictwo

Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.

Budownictwo infrastrukturalne

Rynek inwestycji drogowych: aktualna sytuacja, ceny, dostępność materiałów. Kumulacja powraca? Skutki kolejnego spiętrzenia zadań dla branży budowlanej. Skala inwestycji a potencjał firm. Problemy z płatnościami. Wysokie koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej kadry. Wskaźnik waloryzacji a inflacja. Jak sprawiedliwie podzielić ryzyko? Perspektywy realizacji programów: Mosty dla Regionów, Program Kolej+, Program 100 Obwodnic.

Inwestycje i wyzwania

Aktualne otoczenie polskich inwestycji: koszty wykonawstwa, ceny materiałów, inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw. Jakie inwestycje podnoszą odporność gospodarki na kryzysy? Jak skutecznie stymulować inwestycje prywatne i publiczne? Obszary największych potrzeb: zielone inwestycje, wytwarzanie i infrastruktura energii, transport, technologie cyfrowe. Finansowanie inwestycji w świetle kluczowych programów gospodarczych państwa.

SEKTOR SPOŻYWCZY I ROLNICTWO

Zielone rolnictwo

Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym?

Zrównoważona produkcja żywności

Unijna strategia „Od pola do stołu” – jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy. Fairtrade, rolnictwo zrównoważone i ekologiczne – nowe must have produkcji spożywczej? Ekologicznie, czyli ekonomicznie? Biznesowa odpowiedź na nowe wymagania rynku. Gospodarka cyrkularna w branży spożywczej zmienia podejście do zasobów, produktów i opakowań.

Nowy konsument na rynku spożywczym

Marka, świadomość i zaufanie. Oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem. Jak im sprostać? Nowe opakowania i system kaucyjny – co oznacza dla producentów i konsumentów? Silny trend niemarnowania żywności – wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw, zero i less waste.

TRANSPORT, MOBILNOŚĆ, LOGISTYKA

Infrastruktura transportowa w Polsce

Jakość infrastruktury transportowej jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarki. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030. Jak rozwój infrastruktury może wspierać realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu? Koleje dużych prędkości w Europie – polskie plany i wymagania techniczne. Konkurencyjność kolejowego cargo. Sieć drogowa: wąskie gardła, brakujące odcinki, inwestycje o znaczeniu europejskim. Kluczowe elementy infrastruktury punktowej: porty lotnicze (CPK), morskie, terminale intermodalne. Infrastruktura i technologie cyfrowe – w kierunku inteligentnych systemów transportowych.

Lotnictwo przyszłości

Nowe trendy w ruchu pasażerskim. Jak będą zmieniały się potrzeby klientów linii lotniczych? Jak będziemy latać? Presja polityki ochrony klimatu, nowe regulacje, globalne strumienie przepływu osób i towaru. Rola hubów i portów regionalnych – czas rewizji i zacierania różnic? Skokowe przyrosty cargo. Rola lotnictwa w utrzymaniu łańcuchów dostaw. Nie tylko drony – nowe technologie w logistyce i transporcie lotniczym. CPK – plan aktualny, ale do korekty. Strategia rozwoju lotnictwa cywilnego.

Łańcuchy dostaw

Rozchwianie i zerwanie łańcuchów dostaw – sprawcy i poszkodowani. Skutki w transporcie i logistyce kontraktowej. Ceny frachtu – bilans i prognoza. Pandemiczne sposoby na turbulencje w dostawach. Zmiany w strategiach firm, działania podnoszące ich odporność. Relokacja przemysłu do Europy – szansa czy utracone nadzieje?

Zielony transport

Branża transportowa wobec wyzwań zielonej transformacji. Jak dekarbonizować bez ostrego hamowania? Nowe paliwa, napędy, systemy zasilania. Rola energii odnawialnej. Transport a system EU ETS. Wspólny problem wszystkich gałęzi: kosztowna wymiana floty. Nowoczesna, efektywna, dostępna infrastruktura jako warunek „zazielenienia” transportu. Optymalizacja logistyki – rola narzędzi cyfrowych. Czysty, sprawny transport – wizja i warunki realizacji.

Porty morskie nad Bałtykiem

Pozycja polskich portów w międzynarodowej wymianie handlowej. Projekty rozwojowe – dokonania i plany. Przygotowanie do zielonej rewolucji w transporcie morskim. Technologie cyfrowe w zarządzaniu logistyką morską – systemy PCS. Nie tylko drony – nowe technologie w polskich portach. Kadry dla portów a automatyzacja przeładunków.

SAMORZĄDY, REGIONY, METROPOLIE

Światowe Forum Miejskie (WUF11), Katowice, 26-30 czerwca 2022 r.

Prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat – ważne globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

Zielone miasto

Zmiany w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu wywołane przez Zielony Ład. Miasta na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy. Wyzwania dla systemów komunikacji. Co oznacza smartcity 3.0? Jak rewitalizować miasta, by były zielone. Przyroda w mieście – jaka to wartość? Ewolucja oczekiwań mieszkańców co do jakości życia. Miasto odporne na zmiany klimatu.

Inwestycje w miastach i samorządach

W co inwestują polskie miasta w popandemicznych realiach? Inwestycje odkładane i zamrażane – przyczyny. Oczekiwania społeczne: inwestycje a jakość życia. Infrastruktura mobilności i tabor transportu publicznego. Zielone inwestycje – miasta odporne na zmiany klimatu. Nie tylko beton – inwestycje w kapitał ludzki, naukę i kulturę. Możliwości i ograniczenia finansowe: środki własne, programy UE w nowej perspektywie, fundusze i programy krajowe, kredytowanie i inne mechanizmy rynku finansowego. Pakietowe PPP.

E-mobilność w miastach i metropoliach

Doświadczenia europejskie w promowaniu elektromobilności a polskie praktyki, doświadczenia i wnioski. Perspektywy czystego transportu publicznego. Inwestycje a regulacje i oczekiwania społeczne. Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – jakie zmiany przyniesie, jakie są oczekiwania rynku? Strefy czystego transportu w polskich miastach: fakultatywne czy obowiązkowe? E-samochody na polskich drogach. Zachęcać, zakazywać czy karać? Ulgi podatkowe? Skuteczność systemu dofinansowań.

Smarty city i Społeczeństwo 5.0

Smart city a zmiany klimatyczne. Miasto odporne, zielone, inteligentne: dostępne rozwiązania. Zarządzanie energią w miastach – dobre i złe przykłady. Stan elektronizacji usług publicznych. Jak przekonać ludzi do bycia smart? Współpraca samorządów z partnerami prywatnymi. Society 5.0 jako sposób na stagnację i odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata. Rozwiązania technologiczne dla realizacji tej idei (5G, chmura) i orientacja na człowieka.

Gospodarka odpadami

Wyzwania wobec organizatorów systemu oraz regulatora wynikające z unijnych dyrektyw. Luka inwestycyjna – gdzie szukać finansowania? Segregacja i recykling czy ograniczenie powstawania odpadów? Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów – wpływ tych rozwiązań na funkcjonowanie odpadowego systemu. Nowoczesne technologie w organizacji kompleksowej i wysokojakościowej zbiórki odpadów komunalnych. Odzysk energii z odpadów a cele Zielonego Ładu.

Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – dostępne środki i rodzaje aktywności. Nie tylko inwestycje strategiczne, czyli projekty w samorządach ze wsparciem – koncepcje i projekty, wyzwania i ograniczenia. Wykorzystanie istniejących zasobów dla realizacji celów transformacji: kompetencje, kadry, zasoby, tereny. Rola samorządów – w tym gmin górniczych. Nowe specjalizacje regionów objętych transformacją. Jeśli nie przemysł, to co? Przeobrażenia w regionie a zmiany w planowaniu przestrzennym.

Samorządy w nowych realiach

Kierunek zmian prawnych określających ramy działania samorządu terytorialnego. Zasada subsydiarności: ile samorządu, ile władzy centralnej? Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Nowe regulacje na szczeblu krajowym i unijnym – ich wpływ na możliwości skutecznego działania JST i realizacji potrzeb mieszkańców. Zakres zadań, koszty, możliwości inwestycyjne.

Samorząd i biznes

Rola samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości. Relacje na styku biznes – administracja samorządowa. Potencjalne synergie: PPP, programy edukacyjne. Zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie programów realizowanych w samorządach. Programy wsparcia dla inwestorów. Bariery współpracy.

FINANSE

Euro – atuty i obawy

Atrakcyjność wspólnej waluty w aktualnej sytuacji gospodarczej i wobec niestabilnej przyszłości, osłabienia walut narodowych. Tak, ale nie teraz: argumenty za i obawy o utratę kontroli. Rola wspólnej waluty w kontekście wyzwań budżetowych i sytuacji w europejskich finansach. Doświadczenia krajów Europy Centralnej. Euro w Polsce? Kiedy i na jakich warunkach?

Finanse państw

Czas zadłużania i co dalej? Pobudzanie gospodarki – konsumpcja i inwestycje. Budżety, dług publiczny i dodruk pieniądza. Inflacja – powszechna i na długo. Modele liberalne a oczekiwania społeczne. Państwo nie splajtuje? Kto już jest bankrutem – nowe paradygmaty ekonomii. Jak wyznaczyć granicę racjonalnego zadłużania się?

Inflacja i jej wpływ na biznes

Presja inflacyjna czynnikiem określającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej – co mówią prognozy? Finanse państwa w dobie pandemii: wyjątkowy czas, duże oczekiwania, specjalne narzędzia. Pobudzanie gospodarki a granice budżetowego bezpieczeństwa. Dobre i złe strony inflacji. Rola Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej.

Zielone finanse

Globalne aktywa zrównoważone – dynamiczny wzrost i jego konsekwencje. Klimatyczne benchmarki i realna presja inwestorów. Kryteria oceny projektów uwzględniające zasady ESG. Zrównoważone finansowanie w strategiach firm sektora bankowego i w ofercie produktowej. Ryzyko transformacyjne i jego wycena.

Emerytury, oszczędzanie, demografia

Starzenie się społeczeństwa – systemy emerytalne w Europie wobec wyzwań demografii. Skłonność do długoterminowego oszczędzania – skuteczne zachęty i czynniki zniechęcające. PPK – na ile skuteczne?

Fundusze VC i PE w Europie Centralnej i w Polsce

Ich rola w rozwoju gospodarczym i transferze know-how. W poszukiwaniu przyszłych polskich jednorożców? W co inwestują fundusze? Atrakcyjne technologie, sektory, nisze. Kryteria wyboru i proces decyzyjny. Prognozy dla rynku VC i PE.

Rynek NFT. Inwestowanie w unikatowe cyfrowe obiekty

Technologie NFT: tokeny niezamienne, ultrarzadkie, limitowane. Nie tylko sztuka – obszary, które obejmuje rynek NFT. Potencjał technologii, nowe możliwości, nowy klient/odbiorca, cyfrowe domy aukcyjne. Bańka czy trwała dziedzina twórczości, handlu, inwestowania?

Business Angels

W co inwestują anioły biznesu – na świecie i w Polsce? Na jakim etapie się angażują? Na co liczą, co ich motywuje? Jak do nich dotrzeć? Zalety i ograniczenia współpracy w tym modelu.

Gospodarka ex cathedra. Debata rektorów uczelni ekonomicznych

– Inflacja i jej długofalowe skutki społeczno-ekonomiczne. Co robić?

– Tak dobrze czy tak źle? Stan finansów publicznych. Prognozy

– Inwestycje prywatne i publiczne. Ich dynamika, możliwości realizacji, bariery

– Koszty energii i jej nośniki a konkurencyjność polskiej gospodarki

– Państwo i prywatna przedsiębiorczość w Polsce. Trudny dialog

CZŁOWIEK, RYNEK PRACY, ZARZĄDZANIE

Polski Ład – wyzwania dla biznesu

Konsekwencje wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i dla rynku pracy w Polsce. Stan realizacji: obserwacje i doświadczenia, wnioski i postulaty. Optymalizacja, rezygnacja, adaptacja – długofalowe zmiany w strukturze polskiego biznesu. Nowe przepisy a zasady i praktyka zatrudniania i poziom wynagrodzeń.

Jakość życia

Definicja pojęcia – przyczyny jego popularności i przydatności. Wskaźnik Rozwoju Społecznego i inne metody pomiaru. Konteksty jakości życia: od filozofii poprzez zdrowie po ekonomię. Potrzeby, zasoby, odpowiedzialność. Jakość życia w polityce europejskiej. Jak podnosić jakość życia w regionach, miastach i poza nimi? Korzyści rozwojowe i rola świadomych samorządów.

Nowy europejski Bauhaus

Odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny. Kolejny etap? Źródła finansowania i ich wykorzystanie. Jak stworzyć nowy styl życia, zakładający zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju? Nowy Bauhaus a przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki i zmiany w otoczeniu. Projekty Nowego Bauhausu zapewniające dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne. Włączenie społeczne i współtworzenie – laboratorium nowego europejskiego Bauhausu.

Międzynarodowa wymiana uczniów, studentów, pracowników

Co to daje? Przykłady zrealizowanych projektów i ich ewaluacja. Atrakcyjność polskiego systemu edukacji i rynku pracy. Zagraniczni studenci na polskich uczelniach – jak sprawić, by chcieli zostać w Polsce? Polscy studenci za granicą – jak sprawić, by wrócili do kraju? Relokacja pracowników sposobem na upskilling. 35 lat Erasmusa. Bogactwo doświadczeń i dorobku, czyli Erasmus+.

Sesja jest częścią Europejskiego Forum Młodych Liderów

Kadry w zmieniającym się świecie

Deficytowe kwalifikacje i poszukiwani pracownicy. Wymagania kandydatów, oczekiwania pracodawców. Edukacja zawodowa a dynamiczny rynek pracy. Przebranżowienie. Inżynier na pandemicznym rynku pracy. Czwarta rewolucja przemysłowa – potrzebne kompetencje. Zapotrzebowanie firm a aktualne możliwości wypełnienia luki. Rekrutacja inżynierów, specjalistów i menedżerów w praktyce.

Ukraina i Białoruś jako zaplecze kadrowe polskiego rynku pracy

Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce. Ich obecny status, zaawansowanie procesów integracji, perspektywy. Tradycyjne i nowe kierunki migracji zarobkowej do Polski. Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce. Czy nowe przepisy ułatwią zatrudnienie cudzoziemców? Nie tylko wynagrodzenie. Jak skutecznie konkurować o specjalistów z zagranicy?

Women leaders – kobiety w biznesie

Klimat wokół kobiecego przywództwa. Jak kształcić liderki? Rola świadomości, akceptacji, umiejętności zarządzania sobą i samorozwojem. Kultura organizacyjna wspierająca różnorodność i inkluzywność. Korzyści wynikające ze zróżnicowania zespołów. Paradygmat przywództwa po doświadczeniach pandemii. Jakich liderek potrzebują firmy w fazie przeobrażeń i modyfikacji? Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Kompetencje przyszłości

System edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii. Specjalizacja czy uniwersalność? Elastyczni otwarci: edukacja permanentna. Jak skutecznie kształcić dla przyszłości? Najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy – dziś i jutro. Nauka jako przemysł przyszłości.

Współpraca europejskich uczelni

Program Uniwersytetów Europejskich i konsorcja/federacje uczelni – obszar aktywnej integracji i nowa jakość w europejskiej nauce. Pierwsze doświadczenia, przykłady wspólnych przedsięwzięć, korzyści i beneficjenci. Strategie polskich uczelni zrzeszonych w międzynarodowych konsorcjach. Mobilność, wymiana wiedzy, udostępnianie zasobów. Europejska nauka w przyszłości: czy warto ujednolicić systemy edukacji i badań?

Transformacja i kapitał społeczny

Kompetencje, nauka, zasoby pracy w regionie o tradycjach przemysłowych wobec wyzwań transformacji. Śląsk i regiony pogórnicze Europy Zachodniej – wspólnota doświadczeń, różne etapy. Jak komunikować zmianę, przekonywać i włączać w jej realizację? Wykorzystać kapitał kulturowy: etos pracy, wysoka kultura techniczna, modele współpracy i społecznej solidarności. Młodzież nieufna wobec niekontrolowanego rozwoju – bariera czy atut w procesach transformacji?

Turystyka i hotelarstwo

Kondycja sektora turystycznego i hotelarskiego w Polsce po 2 latach pandemii. Straty i strategie ich minimalizacji. Jak odbudować popyt? Baza wakacyjna a hotele miejskie i biznesowe. Reaktywacja branży MICE. Załamanie turystyki przyjazdowej i jego skutki dla gospodarki.

Przemysł spotkań

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Jego aktualny potencjał z uwzględnieniem skutków pandemii. Czas odbudowy – jakie zmiany w sektorze MICE mogą mieć charakter trwały? Spotkania a technologie cyfrowe – jak pozostać konkurencyjnym wobec inwazji relacji online. Wielofunkcyjne wykorzystanie obiektów – ważny aspekt funkcjonowania podmiotów rynku MICE.

Polska przedsiębiorczość na zakręcie

Bariery rozwoju przedsiębiorczości. Kryzys zaufania do państwa. Opresyjność administracji wobec prywatnego biznesu: stereotypy i uprzedzenia, praktyka działania systemu wymiaru sprawiedliwości. Ryzyko regulacyjne i bezpieczeństwo prawne a chęć do inwestowania. Postulowane przez biznes kierunki weryfikacji polityki gospodarczej państwa: stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa, ograniczenie fiskalizmu, reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Zielona edukacja

Wiedza i kompetencje jako fundamenty zrównoważonego rozwoju. Edukacja klimatyczna w europejskiej i polskiej szkole. Zielone zawody na europejskim rynku pracy – zapotrzebowanie gospodarki na zielone kompetencje. Świadomość społeczna i stan wiedzy o wpływie człowieka na środowisko. Jak skutecznie kreować świadome postawy odpowiedzialności za stan środowiska? Rola międzynarodowych organizacji, programów edukacyjnych, instytucji oświatowych, sektora NGO, mediów.

Sukcesja w firmach rodzinnych

Czas generacyjnej zmiany – narastający problem „firm osieroconych” w Polsce i Europie. Katalog przeszkód w dziedziczeniu familijnych przedsiębiorstw. Sposoby na skuteczną sukcesję. Kultura korporacyjna a wartości rodzinnego biznesu. Ustawa o fundacjach rodzinnych – krok we właściwym kierunku? Skutki pandemii a proces dziedziczenia.

Strategie na czas turbulencji

Jak budować średnio- i długoterminowe strategie firm w czasach niestabilności? Nowe podejście do planowania: elastyczność, warianty, alternatywy, scenariusze. Rosnąca rola zarządzania ryzykiem. Wizja zamiast strategii? Czy podejście operacyjne wystarczy? Zmiana podejścia menedżerów do zarządzania w nowych warunkach. Kult odporności i elastyczności – prawda i mity. Nowe kompetencje. Rola komunikacji i informacji zwrotnej. Teraz zwinność: testuj i obserwuj efekt.

Zarządzanie zespołami

Nowy, hybrydowy model pracy – jak go dobrze zorganizować. Skuteczne zarządzanie zespołami rozproszonymi. Efektywna współpraca na odległość. Kontrola i motywacja. Jak nadzorować osoby pracujące zdalnie? Nowe, pożądane umiejętności menedżerskie.

Własność intelektualna w gospodarce

Ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej – w świetle prawa i reguł wolnego rynku. Wiedza przedsiębiorców o możliwościach ochrony. Prawo patentowe i jego egzekwowanie. Patent jako prawo do monopolu – siła ochrony i jej ograniczenia. Ochrona innowacji w praktyce. Instytucja patentu w gospodarce cyfrowej.

Nowe modele biznesowe

Od wdrożeń digital do bycia digital: zmiana metod działania i organizacji a sukces firmy. Wykorzystanie zaawansowanych technologii jako droga do nowej koncepcji biznesowej. Rola kapitału ludzkiego i liderów HR w procesie adaptacji przedsiębiorstwa do nowej cyfrowej rzeczywistości. Czas humanizacji – rozwiązania ukierunkowane na pracowników. Kluczowe obszary zmian w firmach: elastyczność i odporność, produktywność i nowe doświadczenia, współpraca i sieć zaufanych partnerów, pozyskiwanie talentów i innowacji.

HANDEL

Inteligentny e-commerce

Zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Skuteczna logistyka – systemy, procesy, łańcuchy, ostanie mile. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją im później, tym lepiej. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

Future of retail

Aplikacja wszystko przewidzi. Płatności na później, technologie na już. Liveshopping napędza sprzedaż online – live eventy szansą na interakcję z klientem, a także lojalność. Strategie, wyzwania, wnioski.

Zakupy od nowa

Nowy klient, nowe modele zachowań, nowe potrzeby zakupowe, nowe technologie. Pośpiech i znużenie sprzymierzeńcami handlu. Klient szuka niskich cen – marki stawiają na etyczne wybory, ekoprodukcję i zrównoważone materiały. Czy się spotkają? Co po konsumpcjonizmie? Religia kupowania schodzi ze sceny. Recommerce opcją rozwoju nawet dla największych. Naprawić i odesłać. Czy rzemieślnicy i krawcowe wrócą do łask? Społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów.

Gospodarka subskrypcji

Dynamiczny trend w światowej gospodarce cyfrowej: technologie, regulacje, modele rozliczeń i bezpieczeństwo transakcji. Wpływ ekonomii subskrypcji na styl życia. Łatwy dostęp do zasobów informacji, kultury i rozrywki, dóbr codziennego użytku i usług. Wpływ użytkowników na ofertę, kontrola wydatków, stabilizacja finansowa dystrybutorów. Nowe obszary ekspansji modelu subskrypcyjnego: od IT, rozrywki i mediów poprzez FMCG po motoryzację i dobra luksusowe. Lodówka kupi, co trzeba: zakupy a sztuczna inteligencja i internet rzeczy.

OCHRONA ZDROWIA

System doświadczony pandemią – szanse i wyzwania

COVID-19 na nowo definiuje strategię ochrony zdrowia. Pandemia poligonem dla funkcjonowania wszystkich ogniw opieki zdrowotnej i społecznej. Planowana rewolucja w szpitalnictwie, zmiany w POZ i opiece specjalistycznej – przegląd rozwiązań. Finansowanie i alokacja środków w systemie – wyciągamy wnioski z pandemii? Dług zdrowotny w wybranych dziedzinach (onkologia, kardiologia, neurologia) – jak go zniwelować? Efektywna opieka nad pacjentami, czyli jaka?

Nowe technologie w sektorze medycznym

Rewolucja technologiczna w medycynie – czy jesteśmy na nią przygotowani? Kim jest lekarz przyszłości? Sztuczna inteligencja w sektorze medycznym – to już się dzieje. Algorytmy wspierają proces diagnostyczno-terapeutyczny. Między medycyną statystyczną a spersonalizowaną. Technologie informacyjne w ochronie zdrowia z perspektywy pacjentów – od prostych aplikacji do e-dokumentacji medycznej. Medtech i healthtech – nowe technologie w rękach menedżerów sektora medycznego. Technologie i efektywne zarządzanie.

Przemysł farmaceutyczny

Miejsce i znaczenie farmacji w innowacyjnej gospodarce – świat, Europa, Polska. Substancje czynne – oblicza bezpieczeństwa lekowego i zdrowotnego w dobie pandemii i nie tylko. Produkcja leków a zaburzenia w łańcuchach dostaw. Kluczowe warunki rozwoju inwestycji i aktywności naukowo-badawczej przemysłu farmaceutycznego. Polscy producenci leków na światowej mapie farmacji – dziś i jutro.

 

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz