Jak odwołać się od kary z Sanepidu?prawowgastronomii.pl - 19 lutego 2021 12:59


Piotr Jankowski, radca prawny, na swoim blogu prawowgastronomii.pl daje wskazówki, jak napisać odwołanie od decyzji Sanepidu, w której nałożono karę pieniężną.

Jak tłumaczy Piotr Jankowski, termin na odwołanie wynosi 14 dni od momentu, gdy decyzja zostanie odebrana.

Jeśli decyzja została wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego to za jego pośrednictwem odwołanie należy adresować do organu nadrzędnego, czyli Inspektora Wojewódzkiego. Za pośrednictwem oznacza, że choć pismo adresowane jest do organu wyższego rzędu to fizycznie pismo wysyłamy bądź składamy do organu I instancji.

W odwołaniu muszą się znaleźć następujące elementy:

podanie numeru decyzji (inaczej np.: znak, sygnatura) – organ musi wiedzieć, jakiej sprawy pismo dotyczy,
zarzuty do decyzji,
wskazanie, czego się domagamy: uchylenia decyzji i umorzenia postępowania,
podpis – własnoręczny.

Zarzuty do decyzji, które powinny znaleźć się w odwołaniu, Piotr Jankowski dzieli na trzy grupy: formalne (np. oparcie decyzji na podstawie przepisów, które zostały wydane wbrew obowiązkowi wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, pomimo istniejących ku temu przesłanek; ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny), materialne (np. wydanie decyzji pomimo faktu, iż skarżącemu wymierzono mandat karny dot. tego samego zdarzenia, kara pieniężna oparta wyłącznie na notatce policyjnej) oraz dot. stanu faktycznego.

– Trzeba przy tym pamiętać, że w każdej sprawie stan faktyczny jest inny. Jedni organizują w hotelu zlot szachistów – który może faktycznie miał miejsce. Inni organizują wielkie testowanie produktów – pomysł nie do końca trafny, a jeszcze inni wynajmują stoliki, czy organizują zebrania partyjne. Każdy pomysł ma swoje uzasadnienie. Czy takie zarzuty będą trafne? To wszystko zależy od inwencji twórczej restauratorów. Obawiam się jednak, że jeśli proces legislacyjny będzie dobrze przeprowadzony to wszelkie koncepcje obejścia przepisów nie wytrzymają krytyki w sądzie. Dlatego istotne są zarzuty materialne i przede wszystkim formalne – radzi autor bloga prawowgastronomii.

Więcej na prawowgastronomii.pl